☕️영화명대사

.

관리자
2020.04.30 11:50 14,266 25

본문

0dfa216ecb7cc28fcf931e47933d7881_1588172097_2572.png
 

우리나라에서도 많은 사랑을 받았던 쿵푸팬더라는 애니메이션에 나오는 대사를 알아보겠습니다. 이 대사는 설명이 조금 필요할거 같은데요 이 대사는 특히 영어의 비슷한 발음들과 두가지 뜻을 가진 단어를 잘 조합하여 만든 언어유희적인 재미있는 대사입니다. 그래서 영어로는 이해하기 쉽고 재미있는데 다른말로 번역하면 내용이 평범해져 버립니다. 한번 살펴 볼까요? 


Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift…That's why they call it present.
어제는 지나갔고, 내일은 알수없고, 오늘은 선물입니다. 그래서 우리는 현재를 선물이라 말합니다


[예스터데이 이즈 히스토리, 투마로우 이즈 어 미스테리 앤 투데이 이즈 어 기프트 댓츠 와이 데이 콜 잇 프레젠트]


1개의 문장을 익히면 10개의 문장을 말할 수 있는 
'말문이  터지는 생활영어' 입니다.

 

조금씩 끊어서 살펴볼까요?

 

✈️  

Yesterday is history, /
어제는 히스토리고(지나갔고)

tomorrow is a mystery, /
내일은 미스테리고 (알수없고)

히스테리 미스테리 비슷한 발음을 이용한 언어유희

 and today is a gift… 
그리고 오늘은 선물 입니다.

That's why they call it present.
그것이 오늘을  선물(현재)이라고 부르는 이유입니다.

present 가 '선물' 과 '현재'라는 두가지 뜻을 가진 단어라는 걸 이용한 언어유희 
 

열심히 설명해보려고 했는데 의미가 잘 전달되었는지 모르겠네요. 댓글창에 한번씩 적어보시면서 공부해보세요

0dfa216ecb7cc28fcf931e47933d7881_1588173057_9389.PNG


댓글 25
군수님
2020.04.30 12:11
Yesterday is history,  Tomorrow is a mystery,  and today is a gift ... that's why he call it presents
이시돌
2020.04.30 12:15
Today is a gift...that's why he call it present.
헛꿈
2020.04.30 12:51
yestetday is history tomorrow is mystery today is a gift  that's why they call it present
GUEST84141
2020.04.30 13:56
Yesterday is history, tomorrow is a  mystery, and today is a gift... That's why they call it present.
화개반주미취
2020.04.30 15:16
Yeterday  is  history, To morrow is a  mystery
and  today is  gift...  that's why  they call it  presents
여행조하
2020.04.30 15:27
Yesterday is history, tomorrow is mystery and to day is a gift... That's  why they call it present.
Yesterday is history, tomorrow is mastery and today is a gift. That's  the why they call it present.
Yesterday is history, tomorrow is mystery and today is a gift. That's why they call it present.
GUEST67136
2020.04.30 16:06
Yesterday is history, tomrrow is a mystery, and today is a gift...
that's why they call it present.
현아앙
2020.04.30 18:12
Yesterday is history..
김기환1
2020.04.30 18:54
Yesterday is history, tomorrow is mystery., today is gift, that's why they call it peesent.
곽현정(권윤서,은서)
2020.04.30 21:30
yesterday is history , tomorrow is mystery and today is gift...that why they call it present
2020.04.30 21:46
kjinh
2020.05.01 02:11
kjinh
2020.05.01 02:11
today is a gift
야망꼬
2020.05.02 16:52
Yesterday  id history, tomorrow is a mistery, and today is a gift, that's why  they call it presents.
림낭
2020.05.03 16:38
최우람
2020.05.03 17:58
Yesterday is history, tomorrow is mystery, and today is a gift. Thats why we call it present
효L
2020.05.03 19:31
꽃범
2020.05.04 14:11
yesterday is history, tomrrow is mistery and today is gift...that's why they call is present.
성실히
2020.05.05 01:29
Yesterday is history,tomorrow is mystery,and today is a gift...That is why they call it present.
ketchup thief
2020.05.17 20:20
yesterday is history.tomorrow is a mystery.today is a gift.thats why they call it present
솨솨
2020.07.21 15:15
조금순
2020.10.25 13:17
Yesterday is history tomorrow is mystery  and today is a gift .. that why they call it present.
상산자룡
2021.01.07 05:46
Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift... That's why they call it present.
joy820
2021.04.12 07:57
yesterday  is history,tomorrow  is a mystery and today is a gift, that's why they call it present.
John
2022.07.07 23:44
Nếu bạn muốn sử dụng Giải pháp Quản trị Doanh nghiệp Tổng thể Viindoo, hãy sử dụng
<a href="https://viindoo.com/vi/pricing">Đăng ký dùng thử</a>
<a href="https://viindoo.com/documentation/14.0/vi">Tài liệu Hướng dẫn sử dụng</a>
<a href="https://viindoo.com/vi/slides">Video hướng dẫn sử dụng</a>
<a href="https://viindoo.com/vi/blog">Viindoo Blog</a>
<a href="https://erponline.vn">Erponline.vn</a>

삭제

댓글쓰기

확인
자동등록방지 숫자를 순서대로 입력하세요.